vrijdag 16 oktober 2015

Moeizame contacten over de hoogte van de parkservicebijdrage

Vorige maand heeft Topparken diverse aanmaningen verstuurd en zelfs geheel illegaal gedreigd met afsluiting van gas, water en licht.
Die aanmaningen en bedreigingen kunnen als niet geschreven beschouwd worden voor de leden van de VVKS, voorzover het het geschil over de hoogte van de parkservicebijdrage betreft.

Het overleg tussen de advocaat van de VVKS en de advocaat van Topparken verloopt moeizaam.
De VVKS houdt vast aan onderbouwing van de kosten voor de in het contract vastgelegde activiteiten waarvoor de parkservicebijdrage gevraagd kan worden.
Topparken schuift de contractteksten terzijde en gaat uit van de totale kosten van de exploitatie van het park. En natuurlijk zonder daarbij de inkomsten zoals uit verhuur en verkoop van de kavels te betrekken.
Veel kopers voelen zich misleid doordat Topparken nu een totale andere uitleg geeft aan de zaken dan de contracttekst aangeeft.

Van de kant van de VVKS willen we het gesprek met Topparken mogelijk houden, maar of die bereidheid ook echt aan de ander kant bestaat....

Materieel wil Topparken de parkservicebijdrage (zodra dat in hun ogen contractueel kan) op € 1.660, 95 brengen. Voor de meeste getroffenen betekent dat een verhoging met circa 50 %, voor sommigen zelfs meer dan 100 %.
Die € 1.660.95 wordt ook gehanteerd in veel ander Topparken, ongeacht de vraag of de voorzieningen vergelijkbaar zijn.
Overigens wordt sinds enige tijd zonder argumentatie een nog veel hoger bedrag (€ 2.500) in rekening gebracht voor de parkservicebijdrage van de nieuwe zogenaamde duurzame villa's in het oostelijke voorbos....

maandag 14 september 2015

Aanmaningen terwijl advocaten nog met elkaar corresponderen

Kortgeleden hebben een aantal leden een aanmaning gehad van De Scheleberg (of zelfs van een incassobureau) om het restant van de verhoogde parkservicebijdrage nu snel te betalen. Dat is heel merkwaardig, want de advocaat van de VVKS wacht nog op een reactie van de advocaat van Topparken betreffende het rapport van een externe adviseur.
Het is gebruikelijk dat tijdens contacten tussen advocaten door partijen geen stappen gezet worden die het meningsverschil escaleren.
Er is overigens correspondentie van Topparken aan leden waarin gemeld wordt dat aanmaningen of incasso's achterwege blijven zolang het overleg tussen de advocaten niet is afgerond.
Die melding wordt dus nu met voeten getreden!

Verbazingwekkend is ook dat sommige aanmaningen niet gespecificeerd zijn,en ook niet herleid kunnen worden tot het meningsverschil betreffende de verhoging van de parkservicebijdrage.
De administratie van Topparken lijkt helaas wederom niet geheel op orde te zijn.

De rust van de zomerperiode is duidelijk voorbij!

maandag 17 augustus 2015

Bouwactiviteiten en verhoogde parkservicebijdrage


Bouwactiviteiten op het park

Op 15 mei heeft Topparken op de website beloofd dat na 1 juli de werkzaamheden stil zouden worden gelegd ivm de vakantieperiode.
Helaas is deze belofte medio juli gebroken, toen werden een aantal nieuwe modules geplaatst met enorme geluidsoverlast vooral wegens grondverplaatsingen.
Na protest van enkele bewoners is dat gelukkig gestopt. Het is nog steeds vakantie en gelukkig ​ook nog steeds stil.

Parkservicebijdrage.

Zoals u al eerder is gemeld heeft Topparken, in het kader van de opgelegde verhoging van de parkservicebijdrage, het adviesbureau Van Reest Advies gevraagd een onderbouwing te geven van de juistheid van deze verhoging.
Door het bestuur van de VVKS is (met bijdragen van een aantal betrokken leden) een reactie op dit rapport opgesteld ten behoeve van overleg met de advocaat van de VVKS. Op 17 augustus heeft de advocaat van de VVKS een reactie met 15 punten op het rapport van Van der Reest Advies gestuurd aan de advocaat van Topparken. De strekking is dat het rapport niet ingaat op de gestelde vragen en dat overigens ook veel valt aan te merken op het advies. Hij meldt dat het VVKS bestuur de leden adviseert niet in te stemmen met de gevraagde verhoging van de parkservicebijdrage en als laatste zin: ‘dat de discussie hiermee zo langzamerhand wel is gesloten’.
 Leden die daar prijs op stellen, kunnen een kopie van de de concept-reactie van het bestuur en/of van de reactie van de advocaat opvragen bij het bestuur.

Uiteraard hopen we dat de discussie hiermee inderdaad is gesloten, maar de kans bestaat dat Topparken het hier niet bij laat zitten en gaat dreigen met gerechtelijke procedures. Op dat moment zullen we een inschatting moeten maken van de kansen en de kosten aan onze kant.Mocht het zover komen dan zal een extra ledenvergadering wel nodig zijn om de zaken door te spreken.

Parkservicebijdrage bij andere parken.

Op 16 juli (een maand later dan bij De Scheleberg) ontvingen de bewoners van collega-Toppark de Woudhoeve (die, zoals andere Topparken, met een vergelijkbare verhoging van de parkservicebijdrage zijn geconfronteerd) een rapport van vd Reest Advies d.d. 15-7 wat, afgezien van een aantal specifieke getallen en bedragen, identiek is aan het rapport dat wij een maand eerder ontvingen. Met het verzoek nu snel het volledige bedrag te betalen!
Ruim een week geleden zijn vervolgens op de Woudhoeve aanmaningen binnen gekomen om het, volgens Topparken, verschuldigde bedrag binnen 2 weken te betalen. Op De Woudhoeve  was tot voor kort de advocaat nog niet in actie gekomen.
​Inmiddels heeft op ​14 augustus hun advocaat ​afwijzend gereageerd naar Topparken. Het bestuur van de VVKS en hun bestuur houden elkaar op de hoogte van de stand van zaken.
Ook met enkele andere besturen van ‘bewonersverenigingen’ zijn contacten gelegd.

zondag 12 juli 2015

Update herstructurering en parkservicebijdrage

1. Herstructurering​

​Voor wie enkele maanden niet op De Scheleberg geweest is, is het landgoed bijna onherkenbaar veranderd​. Veel dichte begroeiing is verwijderd rond het oude sportveld (tot voor kort kampeerplaats) en oude bosvijver (het oostelijke voorbos). In plaats daarvan veel behoorlijk open terrein met een aantal nieuwe chalets en huizen.
Smaken verschillen en ook over de vraag  of die nieuwe woningen mooi zijn zijn de meningen verdeeld, maar het geheel maakt een zeer verzorgde en goed indruk. Zie ook de recente TV-uitzending (Harrie Mens).

Helaas is deze nieuwe ontwikkeling de laatste maanden gepaard gegaan met zeer veel overlast.  Voor de meeste mensen van wie het chalet of caravan is verplaatst, kostte en kost het veel aandrang om alle afspraken rond die verplaatsing daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

2. Parkservicebijdrage

Eind juni stuurde de directie, circa 5 maanden na een verzoek daartoe, een door een extern adviseur opgestelde toelichting bij de verhoging van de parkservicebijdrage voor degenen die circa 10 jaar geleden een perceel hebben gekocht. Die toelichting geeft hier en daar verduidelijking, maar roept ook weer vragen op.
Het bestuur van de VVKS zal, in samenwerking met de advocaat, zorg dragen voor een reactie op deze toelichting. We richten ons op een vervolg-overleg met de directie.

donderdag 21 mei 2015

Kleine update parkservicebijdrage

Na lange tijd heeft Landgoed  de Scheleberg op 20 mei weer een nieuwsbrief verstuurd. Daarin stond o.a de volgende passage


Je kunt je natuurlijk afvragen of zo'n mededeling wel nieuws is en in een nieuwsbrief thuishoort ....

Maar specifiek voor degenen die zelf (of via anderen zoals de advocaat die het bestuur van de VVKS heeft ingeschakeld) bezwaar gemaakt heeft tegen de plotselinge en niet onderbouwde verhoging van de parkservicebijdrage, kan deze passage verwarring op roepen.

Daarom heeft op 21 mei 2015 de advocaat van het bestuur gereageerd naar de advocaat van Topparken.
Hij stelt vast dat de onderbouwing van de verhoging van de parkservicebijdrage nog niet is ontvangen en dat er in het gesprek van 2 april jl. naar zijn mening  is ingestemd met het advies van het bestuur van de VVKS de verhoging vooralsnog niet te betalen. Incassokosten kunnen derhalve niet aan de orde zijn voor zover het de verhoging betreft.

donderdag 14 mei 2015

Korte update 14 mei 2015, aanvulling 15 mei

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Het oude sportveld is inmiddels onherkenbaar. Vijver, brug, wegen met stoepjes en al een aantal 'modules' voor de verkoop.
Ook in het oostelijke voorbos rond de oude bosvijver wordt hard gewekt. De contouren van de wegen worden al zichtbaar, er wordt al aan de funderingen gewerkt.

Zorgpunt is wel dat er steeds minder parkeergelegenheid is. Het verhaal gaat dat er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden, maar wanneer?

Alle werkzaamheden betekenen veel bedrijvigheid en lawaai. Meestal begint dat omstreeks half acht in de ochtend. Ook tijdens vakantieperioden, ondanks ooit gedane toezeggingen dat men daar rekening mee zou houden.
En hoe zal dat gaan in juli en augustus?

​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

NB. (aanvulling 15 mei):
Op 15 mei verscheen bijgaande informatie op de website van Landgoed de Scheleberg:

2. Verhoging parklasten

​Eerder is al gemeld dat het er op lijkt dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet vermoeden. Namens het bestuur van de VVKS is door een advocaat aangedrongen op echte verduidelijking. Tijdens een overleg op 2 april jl is dat ook nog eens mondeling gebeurd.
We wachten nog steeds op een reactie van de directie.
Voor degenen die getroffen zijn door een verhoging van de parkservicebijdrage, blijft het advies van het bestuur daar bezwaar tegen te maken voor zover dat nog niet is gebeurd.

De betaling van de 2e termijn is deze maand aan de orde.
Het bestuur adviseert betrokkenen om hetzelfde bedrag dat in 2014 betaald is, over te maken  (met de geldende inflatiecorrectie van  0,9%). Mocht u al eerder te veel betaald hebben dan kunt u dat bij deze betaling corrigeren.

Tijdens de ledenvergadering op 4 april is besloten een soort oorlogskas te vormen voor het geval het tot een gerechtelijk proces zou komen. Een groot deel van de leden heeft hier inmiddels aan bij gedragen.

dinsdag 5 mei 2015

Wijziging bestuurssamenstelling VVKS

Begin mei heeft er een wisseling in het bestuur van de Vereniging van vaste kampeerders de Scheleberg plaatsgevonden. Wegens gezondheidsredenen heeft onze voorzitter Jaap van der Linden zijn functie van voorzitter en bestuurslid neergelegd. Hij blijft wel als adviseur bij de vereniging en bestuur betrokken.
We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter. Totdat die gevonden is zal  Reyer Brons optreden als interim voorzitter.
Zie hier voor de huidige samenstelling van het bestuur.

Voor een meer structurele oplossing worden alle Schelebergers dringend gevraag  om  mee te denken over een nieuwe voorzitter. 
Bent u of kent u iemand die:
  • betrokken is bij de Scheleberg
  • het bestuur als voorzitter wil komen versterken
  • in de gelegenheid is om in eventueel voorkomende gevallen ook door de weeks in gesprek te gaan met directie of advocaat
Dat dan graag melden bij het bestuur. Het bestuur zal dan graag met deze kandidaat in gesprek gaan.

Aangezien de nieuwe voorzitter  door de leden benoemd dient te worden, zal hij/zij in de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen worden voor benoeming. Tot die tijd kan de aspirant-voorzitter meedraaien in het bestuur zodat hij/zij van alle zaken goed op de hoogte is.

dinsdag 14 april 2015

Impressie van de ledenvergadering van de VVKS op 4 apri 2015

Tijdens de ledenvergadering van de VVKS op 4 april jl. in Belmont waren circa 100 leden aanwezig. Ook enkele vertegenwoordigers van verenigingen bij andere Topparken en de advocaat die ons bijstaat in de zaak betreffende de hoogte van de parkservicebijdrage.

Het huishoudelijk deel was niet erg spannend. Conform het voorstel zijn de aftredende bestuursleden opnieuw benoemd. De functie secretaris/penningmeester wordt gesplitst. Marinka Vermeer blijft secretaris en Annelies Brons wordt penningmeester.
Financieel Verslag 2014 en Begroting 2016 zijn goedgekeurd.
De contributie wordt in 2016 verhoogd van € 14 naar € 20. Ook is  besloten de leden een extra bijdrage te vragen voor de kosten die gemaakt worden vanwege de zaak betreffende de verhoging van de parservicebijdrage.
Een meer uitgebreid verslag volgt later.

Voor wat betreft de parkservicebijdrage wordt steeds duidelijker dat de directie van Topparken daar ook bij betrekt de afschrijvingen en de financieringskosten over de investeringen op het terrein (aanleg grote infrastructuur, bouwrijp maken en wellicht zelfs de aankoop). Dit is in strijd met geest en letter van de contracten en spoort ook niet met de geldende gebruiken in Nederland.
Op dit moment is de directie aan zet - in het laatste overleg is gevraagd naar een nauwkeurige specificatie van de kosten die verband houden met de kosten die contractueel horen bij de parkservicebijdrage.
Dit is niet alleen van belang voor degenen die nu te maken hebben met de verhoging. Vroeger of later krijgt iedereen er mee te maken....
Wordt te zijner tijd vervolgd......

donderdag 26 maart 2015

Korte ​update ​26 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Midden op het oude sportveld is inmiddels ​een vijver aangelegd. Nieuwe wegen (met stoepjes over de hele lengte) worden aangelegd. De eerste drie chalets worden geplaatst.
Ook in het oostelijke voorbos is hard gekapt en gegraven. Er liggen nog stapels boomstammen en houtsnippers.
Het gaat heel snel nu!!
​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.
​Wel is per e-mail aan alle Schelebergers een oproep gedaan een positieve stem uit te brengen voor Topparken (zie deze link), ze willen graag ​een prijs winnen als beste recreatieonderneming......

​Op 16 maart had TROS-Radar een item Vakantiehuis over recht​en van gebruikers van recreatieterreinen, zie deze link. Het gaat vooral over de beperkte rechten van huurders. Het item begint met een reclamefilmpje van Topparken. Expliciet aan de orde komen schrijnende situaties op twee Topparken en een Succespark. 

2. Verhoging parklasten

​Het lijkt er steeds meer op dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet 
vermoeden.
Namens het bestuur van de VVKS is aangedrongen op echte verduidelijking. Gehoopt wordt op nadere informatie voor de ledenvergadering op 4 april.
Hoewel de situatie per park uiteraard verschilt, lijkt de aard van het verschil van inzicht tussen de gebruikers van de verschillende parken en de directie sterk vergelijkbaar.

Meer nieuws  en vervolgacties tijdens de ledenvergadering op 4 april. Schelebergers die nog geen lid zijn, kunnen ook komen en zich ter plekke aanmelden als lid.

3. ​Ledenvergadering en opening seizoen op zaterdag 4 april
  
​Zoals al eerder is gemeld, de ledenvergadering van de VVKS vindt op zaterdag​ 4 april om 13:00 uur plaats in Belmont op de Goorsteeg.
We hopen op tijd klaar te zijn voor de opening van het seizoen (met borrel) in Gasterij de Scheleberg om 16:00 uur.

donderdag 12 maart 2015

Algemene ledenvergadering VVKS op 4 april

​Op 4 april 2015 vindt de ledenvergadering van de VVK van De Scheleberg plaats, vanaf 13:00 uur in Belmont, Goorsteeg 66, Ede (tussen Lunteren en de Scheleberg).
De leden zijn inmiddels geïnformeerd over de agenda en hebben de bijbehorende stukken ontvangen.
Het verslag van de vorige vergadering en het Jaaroverzicht 2014 staan ook op de website.

In het vorig verslagjaar moesten we vaststellen dat de activiteiten van onze vereniging beperkt waren geweest.
Dat was in 2014 echt anders​.​

In de loop van het jaar werd aan alle leden gevraagd om bij hen bestaande grieven of klachten aan ons kenbaar te maken. Daarvan werd gebruik gemaakt.
De lijst die ontstond, is met de directie van Topparken besproken.
​Via de inmiddels tot stand gekomen website ​is daarover daarover gerapporteerd.
Overigens he​eft het bestuur ook verder de kritiek van de ledenvergadering over het gebrek aan communicatie ter harte genomen.

In het bijzonder in het laatste kwartaal van 2014 drongen zich een aantal problemen op waarover we meerdere malen alle leden –voor zover mogelijk via e-mail- op de hoogte hebben gesteld en de door ons ingenomen standpunten  gemeld.
​De laatste weken van 2014 waren de aanzet voor een roerig eerste kwartaal van 2015, ​waar tijdens de ledenvergadering uitgebreid bij stil gestaan zal worden.

​NB.
In de papieren versie die naar de leden is gegaan staat dat de vergadering om 11:00 uur plaats vindt in Gasterij de Scheleberg.​
In verband met de verwachte hoge opkomst is dit inmiddels verplaatst naar Belmont, aanvang 13:00 uur.

maandag 9 maart 2015

Update 9 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

De bouwput op en rond het oude sportveld is inmiddels bijna onbegaanbaar. De nieuwe vijver is al ongeveer klaar en er worden volop buizen en kabels gelegd. De werkzaamheden vinden niet alleen door de weeks plaats, ook op zaterdag is er vanaf half acht geluidsoverlast!
In het oostelijke voorbos is inmiddels een grote kaalslag gaande.
Enkele leden hebben een 'zienswijze' m.b.t. de bouwvergunning bij de gemeente ingediend. Dat lijkt mosterd na de maaltijd te zijn!

Ondertussen heeft de directie over dit alles nog geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

Zie overigens ook dit bericht in de Volkskrant, waarin de vraag gesteld wordt of er geen nieuwe zeepbel wordt gecreëerd door in het hele land mensen te verleiden om te investeren in een 2e woning.

2. Verhoging parklasten

Het lukt de directie wel heel aardig om de saamhorigheid onder de huidige gebruikers te verhogen. Op 7 maart kwamen ruim 90 gebruikers bij elkaar om zich nader te beraden op stappen richting Topparken, nu de informatie over de noodzaak van de verhoging in ieders ogen beneden peil blijft.

De volgende stap zal zijn een formele brief aan de directie waarin aangedrongen wordt op werkelijk transparante en controleerbare informatie.

3. Collega's in den lande 

Op de bijeenkomst op 7 maart waren ook vertegenwoordigers van verenigingen bij andere Topparken aanwezig. Het bestuur van de VVKS heeft inmiddels ook een bijeenkomst met 4 collega-besturen gehad.
Zie de pagina collega's voor een aantal van de verenigingen waarmee inmiddels contacten zijn.
De problematiek is niet overal hetzelfde, de onvrede is wel heel vergelijkbaar!

We begrijpen dat inmiddels ook media-belangstelling onstaat voor misstanden op recreatieparken.

zaterdag 21 februari 2015

Update 21 februari 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein
Sinds de update van 11-2 is het oude sportterrein en de omgeving daarvan onherkenbaar veranderd. Zo goed als alle opstallen zijn weg, evenals heel veel bomen en struiken. Pijnlijk om te zien.
Eind januari was hier een aanvraag voor een vergunning voor gepubliceerd. Dit is inmiddels weer ingetrokken. Voor het vervangen van de ene soort caravan door een ander soort is geen nieuwe vergunning nodig….
Enkele leden bestuderen momenteel de vergunning voor de bouw in het oostelijke voorbos. Mogelijk is het indienen van een zogenaamde zienswijze zinvol.
Duidelijk is dat grote delen van de Scheleberg lange tijd het karakter van een bouwterrrein zullen hebben.  De leus van Topparken zorgeloos genieten  is even niet van toepassing!

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels hebben de VVKS en een aantal bezwaarden een overzichtje met cijfers van de directie van Topparken ontvangen. De toon van het bericht aan de bezwaarden is die van een ultimatum. Het overzicht is bepaald niet inzichtelijk (transparant) en veel van de vragen van de bezwaarden zijn tot nu toe onbeantwoord.
Er is een speciale bijeenkomst op 7 maart waar leden van de VVKS en andere belanghebbenden zich gezamenlijk kunnen beraden op het vervolg.
Ben je geen lid en wil je wel komen, neem dan contact op met het bestuur.

3. Lotgenoten
Het bestuur heeft inmiddels contact met een aantal verenigingen of initiatieven bij andere Topparken. Op de pagina Collega's op deze website wordt een overzicht gemaakt van de verenigingen die prijs stellen op vermelding.
Op veel andere parken gaat de directie van Topparken de komende weken uitleg geven.
Een aantal verenigingen overweegt zeer sterk om een juridische actie te starten.

4. Ledenaantal, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park. Zijn je buren nog geen lid, wijs hen op het bestaan en de activiteiten van de VVKS!


Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit je op Twitter, volg ons dan,  meld dat aan uw kennissen op Twitter, en retweet belangrijk nieuws!

woensdag 11 februari 2015

Update 11 februari 2015

1. Herstructurering terrein
Er is van alles gaande op het terrein van de Scheleberg. Veel oudere caravans zijn verplaatst, deels op het terrein, deels naar andere Topparken in Ede. In de meeste gevallen is er overleg geweest tussen de directie en betrokkenen. Het is de bedoeling op het oude sportveld een vijver te graven en daar een chalet-dorp omheen te bouwen.
In hoog tempo worden ondertussen nieuwe chalets geplaatst, vooral op de lege plakken aan de westkant van het terrein.
Sinds eind januari ligt bij de gemeente Ede ter inzage de aanvraag voor vergunningen om 2 x 40 recreatiewoningen te mogen bouwen.

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels heeft een eerste contact plaats gehad tussen de VVKS en de directie over de aanpassing van de parklasten. Er is nadere informatie toegezegd en het bestuur van de VVKS zal zich daarna beraden.
De indruk is dat de tarieven op veel Topparken zijn aangepast en dat op veel plaatsen bewoners al dan niet gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt.

3. Nieuwe en vertrekkende leden, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park.
Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit u op Twitter, volg ons dan en meld dat aan uw kennissen op Twitter!

zondag 1 februari 2015

Update reorganisatie terrein, parklasten, twitter

1. Herstructurering terrein
Een punt dat veel onrust veroorzaakt is de herinrichting van het terrein waarvoor een aantal caravans het veld moet ruimen. Daarover met ongeveer 10 mensen gesprekken gevoerd. Dat was soms zeer emotioneel. Voor de meesten werd nog een enigszins acceptabele oplossing gevonden.
Maar op 27 januari ontvingen nog eens 8 mensen bericht dat ook zij moeten wijken! Terwijl ze kort daarvoor nog een normale nota voor de huur etc. hadden gekregen. Deze handelswijze is het echt in het verkeerde keelgat geschoten en dat is per brief aan de directie gemeld op niet mis te verstane wijze.
Dit gedoe brengt de gruwel verhalen heel dicht bij die je soms hoort over conflicten op andere terreinen. Zie bijvoorbeeld de website van de Bewonersvereniging van De Ridderhof. Laten we hopen dat de directie snel tot bezinning komt!

2. Verhoging parklasten 
Nog steeds worden bezwaarschriften ingediend tegen de verhoging van de parklasten, die voor de meesten die het treft neerkomt op een stijging van de jaarlasten van ruim € 1.100 naar ruim € 1.600. Ook bewoners van het Bospark in Ede zijn met eenzelfde verhoging geconfronteerd en circa 30 van hen hebben ook bezwaar aangetekend! Het bestuur wordt graag geïnformeerd als iemand weet dat dit ook bij nog andere Topparken speelt!
Enkele leden hebben inmiddels gerekend aan wat redelijke parklasten zouden zijn gezien de diensten die daar volgens contract voor geleverd worden. De eerste indruk is dat er binnen het oude tarief nog een ruime winstmarge overblijft! In de tweede week van februari is er een gesprek waarin de directie hun stellingname zal toelichten.
Daarna zal het bestuur van de VVKS zich beraden op de situatie en vervolgstappen.

3. Twitter en publiciteit
Het is nog niet zo ver, maar het kan zijn dat publiciteit gezocht moet worden. Dat kan tegenwoordig ook heel goed via internet en sociale media. Om dit voor te bereiden is o.a. een twitteraccount @schelebergers geopend. Schelebergers die een twitteraccount hebben worden bij deze uitgenodigd @schelebergers te volgen en als er tweets komen, deze te retweeten zodat berichten zich kunnen verspreiden!

Wordt vervolgd!

zondag 11 januari 2015

Update parklasten, reorganisatie terrein, nieuwe leden

1.  Verhoogde parklasten
In december bleek een verhoging (soms een verdubbeling!) van de parklasten voor sommige Schelebergers.
Het bestuur van de VVKS en al van veel leden gehoord en gezien dat ze hiertegen bezwaar hebben ingediend. Het is fijn als de vereniging een kopie krijgen van deze bezwaarschriften.
Deze kunnen dan gebundeld worden.
Enkele leden hebben dit bezwaar aangetekend via hun rechtsbijstandverzekering DAS.
De DAS heeft de directie een brief gestuurd met een verzoek om uitleg van de kosten die een dergelijke verhoging noodzakelijk maakt. Voor een antwoord hebben zij tot 1 februari de tijd gekregen. Het bestuur wacht deze reactie even af, voordat het in actie komt naar de directie.
In de tussentijd blijft het niet geheel stil zitten.
Zo wordt juridisch advies ingewonnen. Daarnaast wordt een inschatting van de beheerskosten van het park gemaakt, zodat het bestuur zo nodig beslagen ten ijs kan komen.

Een relatieve kleinigheid is dat ieder plotseling geconfronteerd is met 10 euro administratiekosten wegens betaling in twee termijnen (voor 1-1 en voor 1-6). Het plotseling opvoeren van deze kosten is een eenzijdige actie waartegen ook al een aantal leden bezwaar gemaakt heeft. Het bestuur is  pertinent tegen deze manier van handelen!

2. Reorganisatie park
Op korte termijn vinden gesprekken plaats tussen de directie en een aantal eigenaren van stacaravans rond het oude sportterrein, in verband een verplaatsing van hun stacaravan. Op verzoek van enkele van deze eigenaren zal iemand uit het bestuur bij deze gesprekken met de directie aanwezig zijn.

3. Nieuwe leden
Sinds de onrust rond de verhoging van de parkbijdrage zijn er verschillende nieuwe leden bijgekomen.
Bent u wel een Scheleberger, maar nog geen lid, dan kunt u snel lid worden door de contributie van € 14 voor 2015 te betalen op bankrekening nummer NL 15 INGB 0009 3603 47 van  van de Vereniging van vaste kampeerders De Scheleberg, onder vermelding van uw kavelnummer.
Tegelijk svp aanmelden per e-mail bij secretaris@schelebergers.nl met vermelding van uw adres en uw kavelnummer .

Bestuur VVKS, 11 januari 2015