donderdag 26 maart 2015

Korte ​update ​26 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Midden op het oude sportveld is inmiddels ​een vijver aangelegd. Nieuwe wegen (met stoepjes over de hele lengte) worden aangelegd. De eerste drie chalets worden geplaatst.
Ook in het oostelijke voorbos is hard gekapt en gegraven. Er liggen nog stapels boomstammen en houtsnippers.
Het gaat heel snel nu!!
​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.
​Wel is per e-mail aan alle Schelebergers een oproep gedaan een positieve stem uit te brengen voor Topparken (zie deze link), ze willen graag ​een prijs winnen als beste recreatieonderneming......

​Op 16 maart had TROS-Radar een item Vakantiehuis over recht​en van gebruikers van recreatieterreinen, zie deze link. Het gaat vooral over de beperkte rechten van huurders. Het item begint met een reclamefilmpje van Topparken. Expliciet aan de orde komen schrijnende situaties op twee Topparken en een Succespark. 

2. Verhoging parklasten

​Het lijkt er steeds meer op dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet 
vermoeden.
Namens het bestuur van de VVKS is aangedrongen op echte verduidelijking. Gehoopt wordt op nadere informatie voor de ledenvergadering op 4 april.
Hoewel de situatie per park uiteraard verschilt, lijkt de aard van het verschil van inzicht tussen de gebruikers van de verschillende parken en de directie sterk vergelijkbaar.

Meer nieuws  en vervolgacties tijdens de ledenvergadering op 4 april. Schelebergers die nog geen lid zijn, kunnen ook komen en zich ter plekke aanmelden als lid.

3. ​Ledenvergadering en opening seizoen op zaterdag 4 april
  
​Zoals al eerder is gemeld, de ledenvergadering van de VVKS vindt op zaterdag​ 4 april om 13:00 uur plaats in Belmont op de Goorsteeg.
We hopen op tijd klaar te zijn voor de opening van het seizoen (met borrel) in Gasterij de Scheleberg om 16:00 uur.

donderdag 12 maart 2015

Algemene ledenvergadering VVKS op 4 april

​Op 4 april 2015 vindt de ledenvergadering van de VVK van De Scheleberg plaats, vanaf 13:00 uur in Belmont, Goorsteeg 66, Ede (tussen Lunteren en de Scheleberg).
De leden zijn inmiddels geïnformeerd over de agenda en hebben de bijbehorende stukken ontvangen.
Het verslag van de vorige vergadering en het Jaaroverzicht 2014 staan ook op de website.

In het vorig verslagjaar moesten we vaststellen dat de activiteiten van onze vereniging beperkt waren geweest.
Dat was in 2014 echt anders​.​

In de loop van het jaar werd aan alle leden gevraagd om bij hen bestaande grieven of klachten aan ons kenbaar te maken. Daarvan werd gebruik gemaakt.
De lijst die ontstond, is met de directie van Topparken besproken.
​Via de inmiddels tot stand gekomen website ​is daarover daarover gerapporteerd.
Overigens he​eft het bestuur ook verder de kritiek van de ledenvergadering over het gebrek aan communicatie ter harte genomen.

In het bijzonder in het laatste kwartaal van 2014 drongen zich een aantal problemen op waarover we meerdere malen alle leden –voor zover mogelijk via e-mail- op de hoogte hebben gesteld en de door ons ingenomen standpunten  gemeld.
​De laatste weken van 2014 waren de aanzet voor een roerig eerste kwartaal van 2015, ​waar tijdens de ledenvergadering uitgebreid bij stil gestaan zal worden.

​NB.
In de papieren versie die naar de leden is gegaan staat dat de vergadering om 11:00 uur plaats vindt in Gasterij de Scheleberg.​
In verband met de verwachte hoge opkomst is dit inmiddels verplaatst naar Belmont, aanvang 13:00 uur.

maandag 9 maart 2015

Update 9 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

De bouwput op en rond het oude sportveld is inmiddels bijna onbegaanbaar. De nieuwe vijver is al ongeveer klaar en er worden volop buizen en kabels gelegd. De werkzaamheden vinden niet alleen door de weeks plaats, ook op zaterdag is er vanaf half acht geluidsoverlast!
In het oostelijke voorbos is inmiddels een grote kaalslag gaande.
Enkele leden hebben een 'zienswijze' m.b.t. de bouwvergunning bij de gemeente ingediend. Dat lijkt mosterd na de maaltijd te zijn!

Ondertussen heeft de directie over dit alles nog geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

Zie overigens ook dit bericht in de Volkskrant, waarin de vraag gesteld wordt of er geen nieuwe zeepbel wordt gecreëerd door in het hele land mensen te verleiden om te investeren in een 2e woning.

2. Verhoging parklasten

Het lukt de directie wel heel aardig om de saamhorigheid onder de huidige gebruikers te verhogen. Op 7 maart kwamen ruim 90 gebruikers bij elkaar om zich nader te beraden op stappen richting Topparken, nu de informatie over de noodzaak van de verhoging in ieders ogen beneden peil blijft.

De volgende stap zal zijn een formele brief aan de directie waarin aangedrongen wordt op werkelijk transparante en controleerbare informatie.

3. Collega's in den lande 

Op de bijeenkomst op 7 maart waren ook vertegenwoordigers van verenigingen bij andere Topparken aanwezig. Het bestuur van de VVKS heeft inmiddels ook een bijeenkomst met 4 collega-besturen gehad.
Zie de pagina collega's voor een aantal van de verenigingen waarmee inmiddels contacten zijn.
De problematiek is niet overal hetzelfde, de onvrede is wel heel vergelijkbaar!

We begrijpen dat inmiddels ook media-belangstelling onstaat voor misstanden op recreatieparken.

zaterdag 21 februari 2015

Update 21 februari 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein
Sinds de update van 11-2 is het oude sportterrein en de omgeving daarvan onherkenbaar veranderd. Zo goed als alle opstallen zijn weg, evenals heel veel bomen en struiken. Pijnlijk om te zien.
Eind januari was hier een aanvraag voor een vergunning voor gepubliceerd. Dit is inmiddels weer ingetrokken. Voor het vervangen van de ene soort caravan door een ander soort is geen nieuwe vergunning nodig….
Enkele leden bestuderen momenteel de vergunning voor de bouw in het oostelijke voorbos. Mogelijk is het indienen van een zogenaamde zienswijze zinvol.
Duidelijk is dat grote delen van de Scheleberg lange tijd het karakter van een bouwterrrein zullen hebben.  De leus van Topparken zorgeloos genieten  is even niet van toepassing!

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels hebben de VVKS en een aantal bezwaarden een overzichtje met cijfers van de directie van Topparken ontvangen. De toon van het bericht aan de bezwaarden is die van een ultimatum. Het overzicht is bepaald niet inzichtelijk (transparant) en veel van de vragen van de bezwaarden zijn tot nu toe onbeantwoord.
Er is een speciale bijeenkomst op 7 maart waar leden van de VVKS en andere belanghebbenden zich gezamenlijk kunnen beraden op het vervolg.
Ben je geen lid en wil je wel komen, neem dan contact op met het bestuur.

3. Lotgenoten
Het bestuur heeft inmiddels contact met een aantal verenigingen of initiatieven bij andere Topparken. Op de pagina Collega's op deze website wordt een overzicht gemaakt van de verenigingen die prijs stellen op vermelding.
Op veel andere parken gaat de directie van Topparken de komende weken uitleg geven.
Een aantal verenigingen overweegt zeer sterk om een juridische actie te starten.

4. Ledenaantal, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park. Zijn je buren nog geen lid, wijs hen op het bestaan en de activiteiten van de VVKS!


Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit je op Twitter, volg ons dan,  meld dat aan uw kennissen op Twitter, en retweet belangrijk nieuws!

woensdag 11 februari 2015

Update 11 februari 2015

1. Herstructurering terrein
Er is van alles gaande op het terrein van de Scheleberg. Veel oudere caravans zijn verplaatst, deels op het terrein, deels naar andere Topparken in Ede. In de meeste gevallen is er overleg geweest tussen de directie en betrokkenen. Het is de bedoeling op het oude sportveld een vijver te graven en daar een chalet-dorp omheen te bouwen.
In hoog tempo worden ondertussen nieuwe chalets geplaatst, vooral op de lege plakken aan de westkant van het terrein.
Sinds eind januari ligt bij de gemeente Ede ter inzage de aanvraag voor vergunningen om 2 x 40 recreatiewoningen te mogen bouwen.

2. Verhoging parklasten 
​Inmiddels heeft een eerste contact plaats gehad tussen de VVKS en de directie over de aanpassing van de parklasten. Er is nadere informatie toegezegd en het bestuur van de VVKS zal zich daarna beraden.
De indruk is dat de tarieven op veel Topparken zijn aangepast en dat op veel plaatsen bewoners al dan niet gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt.

3. Nieuwe en vertrekkende leden, twitter
Door de recente ontwikkelingen groeit het aantal leden van de VVKS. Helaas vallen ook enkele oude leden af omdat ze verhuizen naar een ander park.
Via het Twitteraccount ​@schelebergers wordt regelmatig kort nieuws verspreid, inclusief foto's van de aanpassingen op het terrein. Zit u op Twitter, volg ons dan en meld dat aan uw kennissen op Twitter!

zondag 1 februari 2015

Update reorganisatie terrein, parklasten, twitter

1. Herstructurering terrein
Een punt dat veel onrust veroorzaakt is de herinrichting van het terrein waarvoor een aantal caravans het veld moet ruimen. Daarover met ongeveer 10 mensen gesprekken gevoerd. Dat was soms zeer emotioneel. Voor de meesten werd nog een enigszins acceptabele oplossing gevonden.
Maar op 27 januari ontvingen nog eens 8 mensen bericht dat ook zij moeten wijken! Terwijl ze kort daarvoor nog een normale nota voor de huur etc. hadden gekregen. Deze handelswijze is het echt in het verkeerde keelgat geschoten en dat is per brief aan de directie gemeld op niet mis te verstane wijze.
Dit gedoe brengt de gruwel verhalen heel dicht bij die je soms hoort over conflicten op andere terreinen. Zie bijvoorbeeld de website van de Bewonersvereniging van De Ridderhof. Laten we hopen dat de directie snel tot bezinning komt!

2. Verhoging parklasten 
Nog steeds worden bezwaarschriften ingediend tegen de verhoging van de parklasten, die voor de meesten die het treft neerkomt op een stijging van de jaarlasten van ruim € 1.100 naar ruim € 1.600. Ook bewoners van het Bospark in Ede zijn met eenzelfde verhoging geconfronteerd en circa 30 van hen hebben ook bezwaar aangetekend! Het bestuur wordt graag geïnformeerd als iemand weet dat dit ook bij nog andere Topparken speelt!
Enkele leden hebben inmiddels gerekend aan wat redelijke parklasten zouden zijn gezien de diensten die daar volgens contract voor geleverd worden. De eerste indruk is dat er binnen het oude tarief nog een ruime winstmarge overblijft! In de tweede week van februari is er een gesprek waarin de directie hun stellingname zal toelichten.
Daarna zal het bestuur van de VVKS zich beraden op de situatie en vervolgstappen.

3. Twitter en publiciteit
Het is nog niet zo ver, maar het kan zijn dat publiciteit gezocht moet worden. Dat kan tegenwoordig ook heel goed via internet en sociale media. Om dit voor te bereiden is o.a. een twitteraccount @schelebergers geopend. Schelebergers die een twitteraccount hebben worden bij deze uitgenodigd @schelebergers te volgen en als er tweets komen, deze te retweeten zodat berichten zich kunnen verspreiden!

Wordt vervolgd!

zondag 11 januari 2015

Update parklasten, reorganisatie terrein, nieuwe leden

1.  Verhoogde parklasten
In december bleek een verhoging (soms een verdubbeling!) van de parklasten voor sommige Schelebergers.
Het bestuur van de VVKS en al van veel leden gehoord en gezien dat ze hiertegen bezwaar hebben ingediend. Het is fijn als de vereniging een kopie krijgen van deze bezwaarschriften.
Deze kunnen dan gebundeld worden.
Enkele leden hebben dit bezwaar aangetekend via hun rechtsbijstandverzekering DAS.
De DAS heeft de directie een brief gestuurd met een verzoek om uitleg van de kosten die een dergelijke verhoging noodzakelijk maakt. Voor een antwoord hebben zij tot 1 februari de tijd gekregen. Het bestuur wacht deze reactie even af, voordat het in actie komt naar de directie.
In de tussentijd blijft het niet geheel stil zitten.
Zo wordt juridisch advies ingewonnen. Daarnaast wordt een inschatting van de beheerskosten van het park gemaakt, zodat het bestuur zo nodig beslagen ten ijs kan komen.

Een relatieve kleinigheid is dat ieder plotseling geconfronteerd is met 10 euro administratiekosten wegens betaling in twee termijnen (voor 1-1 en voor 1-6). Het plotseling opvoeren van deze kosten is een eenzijdige actie waartegen ook al een aantal leden bezwaar gemaakt heeft. Het bestuur is  pertinent tegen deze manier van handelen!

2. Reorganisatie park
Op korte termijn vinden gesprekken plaats tussen de directie en een aantal eigenaren van stacaravans rond het oude sportterrein, in verband een verplaatsing van hun stacaravan. Op verzoek van enkele van deze eigenaren zal iemand uit het bestuur bij deze gesprekken met de directie aanwezig zijn.

3. Nieuwe leden
Sinds de onrust rond de verhoging van de parkbijdrage zijn er verschillende nieuwe leden bijgekomen.
Bent u wel een Scheleberger, maar nog geen lid, dan kunt u snel lid worden door de contributie van € 14 voor 2015 te betalen op bankrekening nummer NL 15 INGB 0009 3603 47 van  van de Vereniging van vaste kampeerders De Scheleberg, onder vermelding van uw kavelnummer.
Tegelijk svp aanmelden per e-mail bij secretaris@schelebergers.nl met vermelding van uw adres en uw kavelnummer .

Bestuur VVKS, 11 januari 2015