dinsdag 11 april 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

 Afgelopen zaterdag 8 april 2023 was de ALV 2023 een feit. Een bestuursverkiezing was aan de orde. Frans de Groot was aftredend en niet herkiesbaar. Een nieuwe voorzitter stond (nog) niet op. Als nieuw lid van het bestuur stelde Kees Flipse zich verkiesbaar. Hij werd zonder tegenstem of onthouding gekozen. Kees komt op de plek van Wim van Zanten. Wim had al aangegeven uit het bestuur te zullen stappen, maar daarna noopte ook zijn gezondheid hem om die taak neer te leggen. Frans en Wim werden bedankt voor hun inzet. Wim wordt daarvoor nog door Frans en Bea bezocht.

Aan de leden werden de nieuwe statuten voorgelegd. Een commissie onder leiding van Franz Dohle met ondersteuning van Gert Jan van Otterloo, Johannes Keijzer, Arnoud Meihuizen en Frans de Groot legden een gemoderniseerd exemplaar voor aan het notariskantoor VPVA in Lunteren. Diens opmerkingen werden in het voorliggende document verwerkt. De aanwezigen gaven hun goedkeuring. Echter het vereiste aantal leden was niet aanwezig. Het betekent dat na 14 dagen en binnen 1 maand een nieuwe vergadering uitgeschreven moet zijn en dat dan een meerderheid van 75% van de dan aanwezigen er voor kan zorgen dat de nieuwe statuten ter vastlegging bij de notaris kunnen worden aangeboden. De commissie werd bedankt voor hun inspanning. 

Door de leden werd voorgesteld om aan Topparken te vragen of de ontwikkeling van zonne-energie onderzocht kan worden. Het bestuur zal dit met de directie opnemen.

 Verder werden de notulen, de financiële verantwoording en het jaarverslag 2022 goedgekeurd.

Voor de website werd Lein Kaland bereid gevonden om eens met het bestuur naar dit fenomeen te kijken en wellicht dat hij ermee aan de slag kan.


Na afsluiting keerde de meesten terug naar het park om nog te genieten van de jaarlijkse opening van het seizoen BBQ.

maandag 21 maart 2022

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2022 en Opening van het seizoen.

 Na het Corona-tijdperk lijken er meer normalere tijden aan te breken. Dat betekent dat de vereniging weer haar gebruikelijke zaken op pakt. Om die reden houden we onze Algemene Ledevergadering op zaterdag 16 april 2022. Van 13.30 uur zijn de leden en hun introducees van harte welkom in het zalencentrum van het Westhoffhuis in het Centrum van Lunteren. De ontvangst is uiteraard onder het genot van een kop koffie of thee met het gebruikelijke plakje cake. Om 14 uur start de vergadering. In de pauze is er wederom een kop koffie, thee of een glaasje fris te halen.

Deze vergadering is meer van belang dan anders in die zin, op de vorige vergadering werd door de leden voorgesteld om tot een wijziging van de naam te komen. Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden en bij notariële akte worden vastgelegd. Een definitief besluit hierover kan worden genomen als 75% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en dat 75% van die leden akkoord zijn. Zijn er niet voldoende aanwezig dan dient een nieuwe vergadering uit geschreven te worden. 75% van de dan aanwezigen moeten voor zijn om de naamswijziging en aanpassing van de statuten door te laten gaan.

De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.


Met de beheerder Rene is afgesproken dat, hoewel die vlag de lading niet meer dekt, we het seizoen openen met een BBQ. Topparken en de vereniging dragen voor een deel bij in de kosten voor de leden. Niet leden zijn ook welkom, maar genieten niet van de korting. Ook hierover worden de leden nog geïnformeerd.

Noteer de datum alvast in uw agenda

Frans de Groot
voorzitterdinsdag 26 oktober 2021

Nieuw bestuur voor De Schelebergers

Op 23 oktober 2021 was er een Algemene Ledenvergadering van de vereniging. In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk was, vond deze niet plaats in het Westhoffhuis, maar in De Schakel aan de Schaepmanstraat in Lunteren. Dat deze vergadering zo laat in het jaar plaats vond had alles te maken met de maatregelen om Corona te beteugelen. In de tussenliggende periode waren er nog wat wijzigingen in het bestuur geweest veroorzaakt door de gedrongen verplaatsingen naar Bospark Ede. Zo verhuisden Peter Claassen en Monique ten Hagen en verruilde Wim van Zanten zijn vakantiehuis voor een vast adres. Door alsnog een vergadering in te gelasten nu dat mogelijk was, konden ook de jaarcijfers en de begroting 2022 worden gepresenteerd. De kascontrolecommissie controleerde de boekhouding en de vergadering verleende de penningmeester decharge. Ook het jaaroverzicht 2020 werd aan de leden voorgelegd en door hen goedgekeurd.

Belangrijk was ook de formalisering en completering van het bestuur. Na verkiezingen is de samenstelling thans:

Frans de Groot, voorzitter (672)
Annemieke en Arnoud Meihuizen, secretariaat (406)
Bea Boogaard, penningmeester (168)
Hans Kooijman, algemeen lid (166)
Jos Sak, algemeen lid (196)
Wim van Zanten, lid commissie PSB

De wijzigingen zullen binnenkort worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel en zijn inmiddels doorgegeven aan de directie van Topparken De Scheleberg.

De leden zijn via e-mail op de hoogte gebracht.

Frans de Groot
voorzitter

vrijdag 8 november 2019

Stampotten sluiten het seizoen 2019
Op zaterdag 26 oktober hebben we met een stamppottenbuffet/herfstbuffet het seizoen afgesloten. Bij aardig weer qua temperatuur en zonder regen, was het met de kachels aan, goed toeven onder het tentdoek op het terras van het restaurant. Er waren ongeveer 50 mensen. Helaas lieten ongeveer 20 mensen die zich wel hadden opgegeven, het afweten.  Er was een heel uitgebreid assortiment aan lekker eten tot en met een poffertjeskraam aan toe! Om het geheel wat op te vrolijken, speelde een muzikant leuke liedjes. Kortom, een heel geslaagde avond. 

René, Jet en alle anderen die hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank.

Wim van Zanten en Wim Brouwer


dinsdag 18 juni 2019

sfeerimpressie van de BBQ van 8 juni 2019

Op 8 juni 2019 werd door Rene Gorter van Topparken in samenwerking met de VVKS een BBQ georganiseerd. Zo ongeveer 110 deelnemers waaronder ongeveer 90 verbonden aan de VVKS schreven zich in. Het weer werkte prima mee en droeg bij aan een gezellige sfeer. Een rasechte Rotterdammert kletste de boel aan elkaar en hield een muzikale bingo. De man had zich sierlijk uitgedost en maakte met zijn mini conferences de lachspieren wel degelijk los. Er werd enthousiast gedanst, Het eten was van goede kwaliteit en drankjes smaakten prima. Al met al een geslaagde opening van het seizoen 2019. Rene onze complimenten en volgende keer zijn we zeker weer van de partij.

Frans de Groot
voorzitter VVKS

Fotoimpressie van de BBQ

zondag 20 augustus 2017

Energielabel: fraaie intentie maar rompslomp in de uitvoering

Ruim twee jaar geleden verkocht Tom van Doormaal zijn huis.Hij had dus een energielabel nodig en schreef zijn belevingen daarbij op. Inmiddels zijn wij ook verkoper en kan ik melden hoe dat nu kan lopen met dit goedbedoelde idee!

Omdat Tom volgens de verantwoordelijke dienst niet de eigenaar van zijn eigen huis was, heeft hij een ware veldslag met de bureaucratie moeten voeren om aan het toen al verplichte energielabel te komen.

woensdag 31 mei 2017

Facebook groep voor onderlinge communicatie tussen de Schelebergers

Sinds korte tijd is er een Facebook groep Schelebergers. Deze groep is bedoeld voor uitwisseling van tips, vragen en plannen voor en door die Schelebergers die lid zijn van de Vereniging van Vaste Kampeerders de Scheleberg.
De groep is mede opgericht om te voorkomen dat het WhatsApp-Groepje Scheleberg Preventie
ook voor niet urgente zaken gebruikt wordt.

De Facebook-groep is alleen voor leden van de VVKS, de WhatsApp groep staat ook open voor andere Schelenbergers en voor het personeel dat op Landgoed de Scheleberg werkt.