donderdag 26 maart 2015

Korte ​update ​26 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Midden op het oude sportveld is inmiddels ​een vijver aangelegd. Nieuwe wegen (met stoepjes over de hele lengte) worden aangelegd. De eerste drie chalets worden geplaatst.
Ook in het oostelijke voorbos is hard gekapt en gegraven. Er liggen nog stapels boomstammen en houtsnippers.
Het gaat heel snel nu!!
​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.
​Wel is per e-mail aan alle Schelebergers een oproep gedaan een positieve stem uit te brengen voor Topparken (zie deze link), ze willen graag ​een prijs winnen als beste recreatieonderneming......

​Op 16 maart had TROS-Radar een item Vakantiehuis over recht​en van gebruikers van recreatieterreinen, zie deze link. Het gaat vooral over de beperkte rechten van huurders. Het item begint met een reclamefilmpje van Topparken. Expliciet aan de orde komen schrijnende situaties op twee Topparken en een Succespark. 

2. Verhoging parklasten

​Het lijkt er steeds meer op dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet 
vermoeden.
Namens het bestuur van de VVKS is aangedrongen op echte verduidelijking. Gehoopt wordt op nadere informatie voor de ledenvergadering op 4 april.
Hoewel de situatie per park uiteraard verschilt, lijkt de aard van het verschil van inzicht tussen de gebruikers van de verschillende parken en de directie sterk vergelijkbaar.

Meer nieuws  en vervolgacties tijdens de ledenvergadering op 4 april. Schelebergers die nog geen lid zijn, kunnen ook komen en zich ter plekke aanmelden als lid.

3. ​Ledenvergadering en opening seizoen op zaterdag 4 april
  
​Zoals al eerder is gemeld, de ledenvergadering van de VVKS vindt op zaterdag​ 4 april om 13:00 uur plaats in Belmont op de Goorsteeg.
We hopen op tijd klaar te zijn voor de opening van het seizoen (met borrel) in Gasterij de Scheleberg om 16:00 uur.

donderdag 12 maart 2015

Algemene ledenvergadering VVKS op 4 april

​Op 4 april 2015 vindt de ledenvergadering van de VVK van De Scheleberg plaats, vanaf 13:00 uur in Belmont, Goorsteeg 66, Ede (tussen Lunteren en de Scheleberg).
De leden zijn inmiddels geïnformeerd over de agenda en hebben de bijbehorende stukken ontvangen.
Het verslag van de vorige vergadering en het Jaaroverzicht 2014 staan ook op de website.

In het vorig verslagjaar moesten we vaststellen dat de activiteiten van onze vereniging beperkt waren geweest.
Dat was in 2014 echt anders​.​

In de loop van het jaar werd aan alle leden gevraagd om bij hen bestaande grieven of klachten aan ons kenbaar te maken. Daarvan werd gebruik gemaakt.
De lijst die ontstond, is met de directie van Topparken besproken.
​Via de inmiddels tot stand gekomen website ​is daarover daarover gerapporteerd.
Overigens he​eft het bestuur ook verder de kritiek van de ledenvergadering over het gebrek aan communicatie ter harte genomen.

In het bijzonder in het laatste kwartaal van 2014 drongen zich een aantal problemen op waarover we meerdere malen alle leden –voor zover mogelijk via e-mail- op de hoogte hebben gesteld en de door ons ingenomen standpunten  gemeld.
​De laatste weken van 2014 waren de aanzet voor een roerig eerste kwartaal van 2015, ​waar tijdens de ledenvergadering uitgebreid bij stil gestaan zal worden.

​NB.
In de papieren versie die naar de leden is gegaan staat dat de vergadering om 11:00 uur plaats vindt in Gasterij de Scheleberg.​
In verband met de verwachte hoge opkomst is dit inmiddels verplaatst naar Belmont, aanvang 13:00 uur.

maandag 9 maart 2015

Update 9 maart 2015

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

De bouwput op en rond het oude sportveld is inmiddels bijna onbegaanbaar. De nieuwe vijver is al ongeveer klaar en er worden volop buizen en kabels gelegd. De werkzaamheden vinden niet alleen door de weeks plaats, ook op zaterdag is er vanaf half acht geluidsoverlast!
In het oostelijke voorbos is inmiddels een grote kaalslag gaande.
Enkele leden hebben een 'zienswijze' m.b.t. de bouwvergunning bij de gemeente ingediend. Dat lijkt mosterd na de maaltijd te zijn!

Ondertussen heeft de directie over dit alles nog geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

Zie overigens ook dit bericht in de Volkskrant, waarin de vraag gesteld wordt of er geen nieuwe zeepbel wordt gecreëerd door in het hele land mensen te verleiden om te investeren in een 2e woning.

2. Verhoging parklasten

Het lukt de directie wel heel aardig om de saamhorigheid onder de huidige gebruikers te verhogen. Op 7 maart kwamen ruim 90 gebruikers bij elkaar om zich nader te beraden op stappen richting Topparken, nu de informatie over de noodzaak van de verhoging in ieders ogen beneden peil blijft.

De volgende stap zal zijn een formele brief aan de directie waarin aangedrongen wordt op werkelijk transparante en controleerbare informatie.

3. Collega's in den lande 

Op de bijeenkomst op 7 maart waren ook vertegenwoordigers van verenigingen bij andere Topparken aanwezig. Het bestuur van de VVKS heeft inmiddels ook een bijeenkomst met 4 collega-besturen gehad.
Zie de pagina collega's voor een aantal van de verenigingen waarmee inmiddels contacten zijn.
De problematiek is niet overal hetzelfde, de onvrede is wel heel vergelijkbaar!

We begrijpen dat inmiddels ook media-belangstelling onstaat voor misstanden op recreatieparken.