dinsdag 11 april 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

 Afgelopen zaterdag 8 april 2023 was de ALV 2023 een feit. Een bestuursverkiezing was aan de orde. Frans de Groot was aftredend en niet herkiesbaar. Een nieuwe voorzitter stond (nog) niet op. Als nieuw lid van het bestuur stelde Kees Flipse zich verkiesbaar. Hij werd zonder tegenstem of onthouding gekozen. Kees komt op de plek van Wim van Zanten. Wim had al aangegeven uit het bestuur te zullen stappen, maar daarna noopte ook zijn gezondheid hem om die taak neer te leggen. Frans en Wim werden bedankt voor hun inzet. Wim wordt daarvoor nog door Frans en Bea bezocht.

Aan de leden werden de nieuwe statuten voorgelegd. Een commissie onder leiding van Franz Dohle met ondersteuning van Gert Jan van Otterloo, Johannes Keijzer, Arnoud Meihuizen en Frans de Groot legden een gemoderniseerd exemplaar voor aan het notariskantoor VPVA in Lunteren. Diens opmerkingen werden in het voorliggende document verwerkt. De aanwezigen gaven hun goedkeuring. Echter het vereiste aantal leden was niet aanwezig. Het betekent dat na 14 dagen en binnen 1 maand een nieuwe vergadering uitgeschreven moet zijn en dat dan een meerderheid van 75% van de dan aanwezigen er voor kan zorgen dat de nieuwe statuten ter vastlegging bij de notaris kunnen worden aangeboden. De commissie werd bedankt voor hun inspanning. 

Door de leden werd voorgesteld om aan Topparken te vragen of de ontwikkeling van zonne-energie onderzocht kan worden. Het bestuur zal dit met de directie opnemen.

 Verder werden de notulen, de financiĆ«le verantwoording en het jaarverslag 2022 goedgekeurd.

Voor de website werd Lein Kaland bereid gevonden om eens met het bestuur naar dit fenomeen te kijken en wellicht dat hij ermee aan de slag kan.


Na afsluiting keerde de meesten terug naar het park om nog te genieten van de jaarlijkse opening van het seizoen BBQ.