Verslag van de Jaarvergadering 2014, gehouden op 19 april 2014

Aanwezig: 50 leden ( waarvan enkelen met 2 personen)
Afwezig : Hans Kooiman (bestuur) en familie Peters met melding.

  1. Opening
Welkom door de voorzitter. Grote opkomst, waardoor en extra stoelen etc. geregeld moesten worden.

  1. Mededelingen: Er zijn geen mededelingen.

  1. Verslag van de jaarvergadering van 2013
Wordt door de vergadering goedgekeurd.

  1. Financieel jaarverslag.
    Saldo is heel hoog. Uitleg van besteding van contributie gedaan. Van de 14 euro wordt de zaalhuur met drankje betaald, het drukken van het boekje en verzenden. Daarmee is het bedrag nagenoeg volledig besteed. De reserves zijn voor het eventueel inhuren van een notaris als dat aan de orde is.

  1. Kascontrolecommissie
Het eindsaldo zoals door de bank werd genoemd kwam niet overeen met het saldo volgens de berekeningen :  Er was een verschil door betaling van 2 leden die eerder hadden betaald. Na wat heen en weer zoeken kwam dit als oorzaak eruit.
Leden die vergeten te betalen aangesproken. Wel een aantal mensen afgevoerd van de ledenlijst na 2 jaar niet betaald te hebben.

  1. Begroting:
 Contributie blijft gelijk aan de vorige jaren.

  1. Activiteiten van de vereniging
Teruggang in ledental. Er is ooit gezegd dat we minimaal 50 tot 60% van het totaal aantal kampeerders als lid moeten hebben om te kunnen blijven bestaan. Momenteel veel afmeldingen door vertrek etc, maar ook mensen die het blijkbaar niet nuttig vinden.
-      Toon van de brieven van de directie bij te laat betalen is zeer onplezierig. Hierover regelmatig contact gehad. Er is weinig tot geen verschil. Helpt weinig.
-      Brief over het permanent wonen. Zelfde nare toon. Met een aantal betrokkenen gesprek gehad met de directie.


  1. Bestuursleden
Wim van Zanten is afgelopen tussentijds als nieuw bestuurslid aan het bestuur toegevoegd. Tijdens de vergadering wordt hij officieel benoemd.
Bea Boogaard en Hans Kooiman staan bovenaan het rooster van aftreden. Beiden zijn herkiesbaar. Worden bij deze herkozen.

George van Lieshout heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.
Annelies Brons heeft zich gemeld als kandidaat voor het bestuur.
Wordt in het bestuur opgenomen als 7e bestuurslid.
Van George wordt afscheid genomen met een bos bloemen en een kadobon.

Opmerkingen:

Digitale tv.
Problemen met installeren.
Er zijn 32 zenders.
Kan liggen aan een te oud toestel.
Afstemmen op dvb-t . Het kan zijn dat de coax kabel niet goed is.
Melden bij receptie. Wordt opgelost.
Verzoek aan bestuur om aan te geven bij receptie dat er nog verbeteringen nodig zijn.

Internet:
Hotspots was een drama.
Vóór 1 april waren ze al afgesloten en was er nog niks anders.
Nieuwe internet is wel een verhoging van kosten
Gesprek met Wilco aangegeven dat dit niet goed is. Wilco wilde geen excuus geven want ze doen toch zo hun best. (zijn woorden)

Brief in het najaar. Dit jaar niet gehad. Er was niet bijzonder veel te melden.
Voorstel uit de vergadering. Per mail op de hoogte houden. Dit kan als alle leden een actueel mailadres doorgeven.

Rondvraag:
-      Waarom moet de tweede betalingstermijn al in juni betaald en niet exact halverwege het jaar?
Betaling in 2 termijnen is jaren geleden al besloten nadat er in eerste instantie bij Topparken geen mogelijkheid was om in termijnen te betalen. De vereniging heeft toen kunnen regelen dat de tweede termijn eind mei kon plaats vinden. Dit omdat de meeste mensen in mei hun vakantiegeld ontvangen.
-      Dhr. Peet: Zijn er meerdere mensen die problemen hebben met de muziek? Een aantal mensen beamen dat. Bij erg veel overlast is het enige mogelijke om direct langs te gaan en het te melden.
-      Energie rekening: Als bewoner heb je geen zicht op de meterstanden. Rinus is altijd bereid om je de meterstand te tonen.

De vergadering wordt afgesloten en er kan worden nagepraat met een drankje aan de bar.