Verslag ALV 2013

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VVKS op 30 maart 2013

Aanwezig: 37 leden exclusief bestuur
Afmelding: 2
1.   Opening van de vergadering door de voorzitter met een welkom aan iedereen in dit nieuwe seizoen.

2.   Notulen van de ledenvergadering van 2012
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De voorzitter meldt nog dat er met dhr.van Zanten regelmatig contact is geweest, maar dat daar helaas geen nieuwe leden vanuit de woningen zijn voortgekomen.

3.   Jaarverslag 2012
Er is veel ergernis over de verstuurde rekeningen door Topparken en dan met name de toon waarop er wordt gesproken over maatregelen bij te laat betalen. Tevens is de betalingstermijn erg kort. Zeker voor mensen die regelmatig in het buitenland zitten en dan pas thuis de rekening vinden. In een gesprek met de directie is hier door het bestuur over gesproken. De directie geeft aan dat er veel betalingsachterstanden zijn. Ze hebben wat cijfers laten zien. Als bestuur hebben we aangegeven dat het misschien toch wat minder agressief kan. Tevens zal er naar gekeken worden of de betalingstermijn iets kan worden aangepast.

4.   Financieel jaarverslag.
Er wordt een vraag gesteld over de zoveel lagere uitgave ten aanzien van de ledencontacten. Dit komt doordat afgelopen jaar de zaalhuur aanmerkelijk goedkoper was dan andere jaren.
Bedrag aan inkomsten vanuit contributie is lager dan het aantal leden. Dit komt doordat er mensen zijn die hun contributie niet betalen. Als mensen 2 jaar niet hebben betaald, zullen we ze van de ledenlijst schrappen.
Na deze uitleg wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering.

5.   Verkiezing kascontrolecommissie.
De zittende leden worden te weten dhr. van den Hoek, dhr. Twigt en dhr. Steehouwer worden opnieuw benoemd als kas controle commissie. Zij zullen volgend jaar een uitnodiging krijgen om de boeken te controleren.

6.   Verkiezing leden bestuur.
Er is een vacature maar er zijn geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten. Alle zittende bestuursleden worden herkozen.
Rondvraag:
-          Verzoek om het zenden van een ledenlijst met mailadressen. Er is hiertegen bezwaar vanuit de zaal. Wij zullen dit dan ook niet doen.
-          Hotspots:  De werking is waardeloos, verbindingen worden steeds verbroken. Er wordt opgemerkt dat ontvangst met laptop beter is dan met tablet of ipad. Iedere klacht bij de receptie melden. Deze wordt dan weer doorgespeeld aan de KPN
-          Asfalteren Goorsteeg en Immenweg is wenselijk. Tevens de struiken erlangs snoeien ivm schade aan de auto’s. Hierover zal actie richting de gemeente moeten worden ondernomen. Dit deel is geen eigendom van Topparken
-          Er is bijna vergunning voor de huizen bij de Bosvijver. Bij de provincie is hierover navraag gedaan. Echter moet de gemeente hier nog wel toestemming voor geven. Wanneer er wordt gestart is nog niet duidelijk. Er moet eerst geld voor zijn. Dit wil Topparken bereiken door een aantal huizen al op voorhand te  verkopen. Er is beloofd dat de bouw zo min mogelijk overlast zal bezorgen aan de huidige bewoners van het park.
-          Aandachtspunt: De buffertank…is die dan te klein??
-          De gastank?? Moet die verplaatst??