Overzicht 2013

Jaaroverzicht 2013

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd gehouden op 30 maart 2013.
37  leden bezochten de bijeenkomst.

Ledentallen
Het ledental  gaf over het afgelopen jaar een lichte stijging te zien.
Hierbij moet worden opgemerkt dat over de langere termijn toch
een daling te constateren  is.

Aantal leden per 31 december       
2009
2010
2011
2012
2013
119
109
113
116
119

Bestuur/kascontrolecommissie
In de loop van 2013 is tussentijds de vacature ingevuld door toetreden van Wim van Zanten (kavel 37 villapark).
Hij is in het bijzonder een afgevaardigde uit het Villapark (Voorbos).Tijdens de Jaarvergadering wordt voorgesteld zijn tussentijdse benoeming definitief te maken.
Intussen heeft George van Lieshout te kennen gegeven met het bestuurslidmaatschap te stoppen.
Hierdoor bestaat dus opnieuw een vacature.
Aftredend en wel herkiesbaar zijn Bea Boogaard en Hans Kooijman.


Overleg
Voor zover ons wel eens incidentele zaken worden gemeld,  zoeken we contact met het dagelijks beheer van de Scheleberg.
Traditie is ook dat we enkele malen per jaar een gesprek over de algemene zaken met de directie hebben.
Dat vond ook plaats in 2013.
Een paar punten die daar uitvoerig aan de orde kwamen waren:

  • Uitbreidingsplannen op het stuk terrein rondom de Bosvijver. Dat was altijd grond die niet bebouwd mocht worden, maar dat is nu wel mogelijk.
  • Zogenaamd permanente bewoning is op de Scheleberg niet toegestaan. Sommigen hebben op Immenweg 15 hun woonadres en een wat dreigende brief aan alle bewoners gaf nogal wat ophef.
    Een gesprek daarover leidde er toe dat door de directie geen nader initiatief is genomen.
  • Er blijken nogal wat betalingsachterstanden te bestaan. Daar komen ook de nogal stringente bepalingen bij het versturen van rekeningen (en aanmaningen) vandaan. Vandaar dat besloten werd de betalingen van gas/water/electra middels maandelijkse voorschotten te gaan regelen.
  • Er is gesproken over het einde van het contract met de KPN wat betreft het internet. Ten tijde van het gesprek was nog niet duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is inmiddels duidelijk dat het contract met KPN zal worden beëindigd.

In het algemeen kan worden gesteld dat het overleg op een plezierige wijze kon verlopen.