donderdag 21 mei 2015

Kleine update parkservicebijdrage

Na lange tijd heeft Landgoed  de Scheleberg op 20 mei weer een nieuwsbrief verstuurd. Daarin stond o.a de volgende passage


Je kunt je natuurlijk afvragen of zo'n mededeling wel nieuws is en in een nieuwsbrief thuishoort ....

Maar specifiek voor degenen die zelf (of via anderen zoals de advocaat die het bestuur van de VVKS heeft ingeschakeld) bezwaar gemaakt heeft tegen de plotselinge en niet onderbouwde verhoging van de parkservicebijdrage, kan deze passage verwarring op roepen.

Daarom heeft op 21 mei 2015 de advocaat van het bestuur gereageerd naar de advocaat van Topparken.
Hij stelt vast dat de onderbouwing van de verhoging van de parkservicebijdrage nog niet is ontvangen en dat er in het gesprek van 2 april jl. naar zijn mening  is ingestemd met het advies van het bestuur van de VVKS de verhoging vooralsnog niet te betalen. Incassokosten kunnen derhalve niet aan de orde zijn voor zover het de verhoging betreft.

donderdag 14 mei 2015

Korte update 14 mei 2015, aanvulling 15 mei

1. Herstructurering en uitbreiding terrein

​​Het oude sportveld is inmiddels onherkenbaar. Vijver, brug, wegen met stoepjes en al een aantal 'modules' voor de verkoop.
Ook in het oostelijke voorbos rond de oude bosvijver wordt hard gewekt. De contouren van de wegen worden al zichtbaar, er wordt al aan de funderingen gewerkt.

Zorgpunt is wel dat er steeds minder parkeergelegenheid is. Het verhaal gaat dat er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden, maar wanneer?

Alle werkzaamheden betekenen veel bedrijvigheid en lawaai. Meestal begint dat omstreeks half acht in de ochtend. Ook tijdens vakantieperioden, ondanks ooit gedane toezeggingen dat men daar rekening mee zou houden.
En hoe zal dat gaan in juli en augustus?

​Nog steeds​ heeft de directie over dit alles geen enkele mededeling gedaan aan de huidige gebruikers van de Scheleberg.

NB. (aanvulling 15 mei):
Op 15 mei verscheen bijgaande informatie op de website van Landgoed de Scheleberg:

2. Verhoging parklasten

​Eerder is al gemeld dat het er op lijkt dat de directie van Topparken het begrip parkservicebijdrage veel ruimer uit legt dan ​de omschrijving in de contracten doet vermoeden. Namens het bestuur van de VVKS is door een advocaat aangedrongen op echte verduidelijking. Tijdens een overleg op 2 april jl is dat ook nog eens mondeling gebeurd.
We wachten nog steeds op een reactie van de directie.
Voor degenen die getroffen zijn door een verhoging van de parkservicebijdrage, blijft het advies van het bestuur daar bezwaar tegen te maken voor zover dat nog niet is gebeurd.

De betaling van de 2e termijn is deze maand aan de orde.
Het bestuur adviseert betrokkenen om hetzelfde bedrag dat in 2014 betaald is, over te maken  (met de geldende inflatiecorrectie van  0,9%). Mocht u al eerder te veel betaald hebben dan kunt u dat bij deze betaling corrigeren.

Tijdens de ledenvergadering op 4 april is besloten een soort oorlogskas te vormen voor het geval het tot een gerechtelijk proces zou komen. Een groot deel van de leden heeft hier inmiddels aan bij gedragen.

dinsdag 5 mei 2015

Wijziging bestuurssamenstelling VVKS

Begin mei heeft er een wisseling in het bestuur van de Vereniging van vaste kampeerders de Scheleberg plaatsgevonden. Wegens gezondheidsredenen heeft onze voorzitter Jaap van der Linden zijn functie van voorzitter en bestuurslid neergelegd. Hij blijft wel als adviseur bij de vereniging en bestuur betrokken.
We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter. Totdat die gevonden is zal  Reyer Brons optreden als interim voorzitter.
Zie hier voor de huidige samenstelling van het bestuur.

Voor een meer structurele oplossing worden alle Schelebergers dringend gevraag  om  mee te denken over een nieuwe voorzitter. 
Bent u of kent u iemand die:
  • betrokken is bij de Scheleberg
  • het bestuur als voorzitter wil komen versterken
  • in de gelegenheid is om in eventueel voorkomende gevallen ook door de weeks in gesprek te gaan met directie of advocaat
Dat dan graag melden bij het bestuur. Het bestuur zal dan graag met deze kandidaat in gesprek gaan.

Aangezien de nieuwe voorzitter  door de leden benoemd dient te worden, zal hij/zij in de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen worden voor benoeming. Tot die tijd kan de aspirant-voorzitter meedraaien in het bestuur zodat hij/zij van alle zaken goed op de hoogte is.