dinsdag 14 april 2015

Impressie van de ledenvergadering van de VVKS op 4 apri 2015

Tijdens de ledenvergadering van de VVKS op 4 april jl. in Belmont waren circa 100 leden aanwezig. Ook enkele vertegenwoordigers van verenigingen bij andere Topparken en de advocaat die ons bijstaat in de zaak betreffende de hoogte van de parkservicebijdrage.

Het huishoudelijk deel was niet erg spannend. Conform het voorstel zijn de aftredende bestuursleden opnieuw benoemd. De functie secretaris/penningmeester wordt gesplitst. Marinka Vermeer blijft secretaris en Annelies Brons wordt penningmeester.
Financieel Verslag 2014 en Begroting 2016 zijn goedgekeurd.
De contributie wordt in 2016 verhoogd van € 14 naar € 20. Ook is  besloten de leden een extra bijdrage te vragen voor de kosten die gemaakt worden vanwege de zaak betreffende de verhoging van de parservicebijdrage.
Een meer uitgebreid verslag volgt later.

Voor wat betreft de parkservicebijdrage wordt steeds duidelijker dat de directie van Topparken daar ook bij betrekt de afschrijvingen en de financieringskosten over de investeringen op het terrein (aanleg grote infrastructuur, bouwrijp maken en wellicht zelfs de aankoop). Dit is in strijd met geest en letter van de contracten en spoort ook niet met de geldende gebruiken in Nederland.
Op dit moment is de directie aan zet - in het laatste overleg is gevraagd naar een nauwkeurige specificatie van de kosten die verband houden met de kosten die contractueel horen bij de parkservicebijdrage.
Dit is niet alleen van belang voor degenen die nu te maken hebben met de verhoging. Vroeger of later krijgt iedereen er mee te maken....
Wordt te zijner tijd vervolgd......